Противопожарно обследване на обект и оценка на риска от пожар

by / понеделник, 19 април 2021 / Published in Пожарна безопасност, Публикации

Противопожарно обследване на обект и оценка на риска от пожар

Много чуждестранни дружества и организации, ситуирани у нас, подлежат на различни одити и контрол от стандарти и организации, които изискват периодичен документ за оценка на риск от пожар. Същият е необходим и на застрахователите относно определяне на интереса при застраховане на конкретен обект. Документът, който се издава, е по образец Приложение 7, към чл. 18, ал.3, т.2 и чл.30, ал.2 от НАРЕДБА № 8121з-531 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ТЪРГОВЦИ.

Този документ е „Протокол за резултатите от извършено противопожарно обследване“. Същият се издава от юридически лица притежаващи лиценз за „Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти“. Разрешението е издадено от СД или РД ПБЗН и трябва да е валидно за съответния град или област, в който се намира обектът. Притежаването на такъв лиценз задължава търговецa да разполага с лице, което да отговаря на едно от следните изисквания, регламентирано в НАРЕДБА № 8121з-1100 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА НА ТЪРГОВЦИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ :

 1. Да притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в област на висшето образование „технически науки“ по специалност „Пожарна и аварийна безопасност“.
 2. Да притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по други специалности в област на висшето образование „технически науки“, да е завършил курс за първоначално професионално обучение във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) при Академията на Министерството на вътрешните работи (МВР) и да е работил не по-малко от 3 години в структурните звена за ПБЗН по съответното направление на дейност.
 3. Да е работил не по-малко от 5 години по съответното направление на дейност на длъжност за държавен служител, за която се изисква висше образование.

Такава квалификация гарантира задълбочен и професионален анализ на всички обстоятелства, по отношение на отделните съствавни части и раздели на протокола. По същество  те са:

 1. Анализ на характеристиката на обекта.
 2. Организация на пожарната безопасност в обекта.
 3. Създадени условия за евакуация.
 4. Създадени условия за пожарогасене.
 5. Пожароизвестители и пожарогасителни инсталации.
 6. Технологичен процес и оборудване.
 7. Състояние на строителни конструкции и елементи.
 8. Вътрешна планировка.
 9. Генерален план и състояние на територията на обекта.
 10. Състояние на електрическите инсталации и съоръжения.
 11. Състояние на отоплителните и вентилационни инсталации.

При констатирани нарушения се предлагат МЕРОПРИЯТИЯ за отстраняването им, като за всяко от тях се описва нормативно основание. Мероприятията не са със задължаващ характер и срок.

Гибко ЕООД разполага с двама души, които могат да извършват противопожарно обследване на обекти. Квалификацията на нашия персонал е следната:

 1. Инженер от Технически университет – София с допълнителна квалификация – магистър по специалността „Пожарна безопасност и защита на населението“. Стаж от 20 години в сферата на пожарната безопасност.
 2. Инженер от Технически университет – София, с допълнителна квалификация -завършил курс за първоначално професионално обучение във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“, работил 25 години като инспектор в направление Държавен Противопожарен Контрол.

Имате основание да ни се доверите!

Цената се определя според комплексността, единствено с индивидуална оферта.

Вашият коментар

TOP

newspaper templates - theme rewards

Web Analytics