ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

НАЙ-ЧЕСТИ ВЪПРОСИ

На основание т.6 от заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-647, издадените документи запазват действието си, в случай че в обекта няма промяна на условията, при които са издадени.

Обектът Ви трябва да бъде оборудван съгласно Приложение 2, към чл.2 от Наредба Iз-1971>>>

Съгласно ISO 11602-2, пожарогасителят Ви трябва да преминава техническо обслужване всяка година. Презарежда се при условие, че:

 • се установи негодност на гасителния агент (например образуване на бучки и сбиване на прахта за праховите пожарогасители);
 • пожарогасителят е използван или просто задействан;
 • изминали са 5/пет/ години от датата на последното зареждане.
 • поставен стикер за годност с индивидуален номер;
 • здрава пломба;
 • пълна комплектовка, добър външен и технически вид;
 • поставен на обозначеното място;
 • протокол по образец Приложение №8, с кореспондиращ номер на стикера;
 • удостоверение за гасителна ефективност /когато е нов или зареден/;
 • заверката да е извършена в лицензирана фирма.
 • Изискванията са пожарогасителите да бъдат монтирани:

 • На видно място, лесно достъпни, съгласно местоположението им в схемите за евакуация.
 • На закачалки, конзоли, скоби или в шкафове (когато са заключени, трябва да има средства осигуряване на достъп при авария).
 • Горна част не повече от 1.5м. от пода, когато тежат до 18кг, и не повече от 1.0м, когато тежат над 18кг.
 • Разстоянието между дъното на пожарогасители, монтирани на закачалки, конзоли или скоби и пода не трябва да бъде по-малко от 3 cm.
 • Шкафове на открито или изложени на повишени температури – с вентилационни отвори.
 • Инструкциите за работа трябва да са обърнати в посока на евентуалния достъп.
 • Необходимо е да се оборудвате с прахов пожарогасител 6кг АВС, заедно с обозначителен стикер „Място за пожарогасител”, както и да утвърдите противопожарна инструкция, разработена от нас за правилата свързани с пожарната безопасност в обекта Ви.

  Когато броят на пожарогасителите в обекта Ви е по-голям от 5/пет/.

  Когато обектът Ви е по-голям от 100кв.м.

  Схемите за евакуация се разработват за обекти:

 • от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 - независимо от броя на пребиваващите в тях;
 • от клас на функционална пожарна опасност Ф3 (!!!търговски обекти, ресторанти, административни сгради), в които пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души (забележка – плътността се смята по Таблица 8 от Наредба Iз-1971 – за търговски и офис площи е 1 човек на кв.м, т.е. схема е необходима при обект по-голям от 50кв.м.);
 • от подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, в които има най-малко едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души.

 • Описание на класовете функционална пожарна опасност може да откриете в чл.8, Таблица 1 от Наредба Iз-1971>>>

  Цената на разработката на схеми за евакуация е във функция на архитектурната подложка, която предоставите, броят на проекциите, в които се изобразяват схемите и сложността на архитектурата(брой помещения). Все пак съвсем условно може да се ориентирате в цените като прочетете следващите редове.

  Подложка във векторен формат на AUTOCAD – схемата директно се разработва – най-ниската цена.
  Подложка на хартия или в растерен формат – разпределението трябва да бъде пречертано и след това схемата се разработва – средна цена.
  Без подложка или подложка тип скица – разпределението трябва да бъде заснето, пречертано и след това схемата се разработва – висока цена.


  Ориентировъчни цени в ЛВ без ДДС:
 • Заснемане – 50-100кв.м – 0.30лв/кв.м, 100-300 – 0.18лв/кв.м, 300-500кв.м – 0.15лв/кв.м , над 500кв.м – по оферта.
 • Пречертаване – 50-100кв.м – 0.16лв/кв.м, 100-300 – 0.12лв/кв.м, 300-500кв.м – 0.10лв/кв.м , над 500кв.м – по оферта.
 • Разработване – 50-100кв.м – 0.44лв/кв.м, 100-300 – 0.22лв/кв.м, 300-500кв.м – 0.10лв/кв.м , над 500кв.м – по оферта.
 • Ситуационен план – разработване и интегриране - 15.00лв.
 • Оглед на място за обозначения, актуализация и др. – 10.00лв.
 • Интегриран превод на английски език, където е необходим – 10.00лв.
 • Цветен печат на дебела хартия и ламиниране А3 /за 1 брой/ – 5.00лв/бр

 • Цената е обща, за разработка на всички нормативно изисквани схеми за конкретния обект и квадратура (т.е. не се влияе от броя на схемите, които ще разработим за обекта Ви).

  Примерно изчисление – имате обект 350кв.м, необходими са ви 3бр схеми, разполагате с архитектурно разпределение на хартия. Цената би била – Пречертаване – 350х0.10 + Разработване 350х0.10 + Ситуационен план 15.00 + Оглед 10.00 + Цветен печат и ламиниране 3х5.00 = 35.00 + 35.00 + 15.00 + 10.00 + 15.00 = 110.00лв без ДДС общо за трите схеми.

  Схеми за евакуация се поставят на разстояние не повече от 7м от входовете на сградата и до 3м от етажните изходи към евакуационните стълбища, както и на всеки 15-25м по пътя за евакуация, в зависимост от категорията на обитателите на обекта.

  За обекти, в които броят на работещите е по-малък от 5/пет/ и пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 50/петдесет/ души, се разрешава разработване само на противопожарна инструкция.

  Въпросните документи и схеми се разработват от юридически лица получили лиценз за „Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти”. Лицензът трябва да е издаден за съответната област или за цялата страна.

  Евакуационни лампи се изискват и поставят в следните случаи:

 • над всеки изход за евакуация на повече от 50 човека;
 • за евакуационни стълбища във и извън обема на сградата така, че да се осигурява осветяването им;
 • в близост до площадките между етажите и междинните нива;
 • при всяка промяна в посоката на движение на евакуационния път;
 • при промяна на котата на пътя в проходи и коридори (стъпала);
 • във всяка пресечна точка на коридорите;
 • извън и в близост до крайния евакуационен изход;
 • в санитарно-хигиенни помещения с обща площ, по-голяма от 25 m2;
 • в кабините на асансьори на строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф5 (с изключение на строежите от подкласове Ф1.3 и Ф1.4);
 • в помещенията с устройства и системи, от които зависи безопасността на строежа и на хората в него;
 • в близост до местата за разполагане на уредите за пожарогасене и на бутоните за пожароизвестяване.
 • Това може да проверите в Приложение №1, към чл.3, ал.1 от Наредба Iз-1971>>>

  ДРУГИ ВЪПРОСИ

  При пожар или аварийна ситуация схемите за евакуация служат на органите на ПБЗН за запознаване с архитектурата и разпределението на помещенията на обекта, намиране на застрашени хора, място за изключване на ел. захранването, място на спиране на газоподаването, технологично оборудване и места с повишена пожарна опасност, пожарни хидранти в района за зареждане на противопожарния автомобил и други. Не случайно схема за евакуация трябва да има до 7м от крайния евакуационен изход.

  Показанието на манометъра, свидетелства за наличието на изтласкващ газ, който при сработване трябва да „избута” гасителното вещество в огнището. При неизправност във вентила или лошо качество на гасителното вещество, пожарогасителят няма да свърши своята работа, въпреки че изглежда изправен. Не са рядкост и случаите, когато манометърът е с блокирала стрелка и не регистрира наличието или отсъствието на налягане.

  Всички съвременни СЕ маркирани пожарогасители са абсолютно безопасни. Изпитват се на условия много по-сурови от работните и са снабдени с предпазни защитни мембрани на вентилите. Въпреки това трябва да сте сигурни, че по пожарогасителите Ви няма следи от корозия, механични увреждания, както и да осигурявате съхранението им при подходяща температура и влажност.

  Използването на пожарни шлангове не по предназначение е изцяло на ваша отговорност като гаранцията на същите отпада моментално.

  TOP

  newspaper templates - theme rewards

  Web Analytics