Проверка, техническо обслужване и заверка на пожарни кранове

Заверка на пожарни кранове

Проверка, техническо обслужване и заверка на пожарни кранове

 Същите се заверяват при издържане на изпитанията и покриване на нормативните показания. Мероприятието се състои в проверка на следните обстоятелства, показатели и параметри:

Проверява се дали системата е достъпна и без повреди, корозия и течове. Местоположението на пожарната касета трябва да е ясно обозначено с легитимен знак. От вътрешната страна на вратичката трябва да има инструкция за експлоатация. Допуска се същата да бъде поставена и на лицето, до знака.

 • Заверка на пожарни кранове

  Техническо обслужване и заверка на пожарни кранове

  Скобите за монтиране трябва да бъдат от подходящ тип, да са неподвижни и стабилно закрепени.

 • Водната струя създадена при отваряне на пожарния кран, трябва да бъде непрекъсната и достатъчна.
 • Шланговете трябва да бъдат проверени за наличие на напукване, деформация и износване по цялата им дължина. Същите трябва да бъдат подложени на хидростатично изпитване веднъж на 5 години, като ако го издържат биват маркирани трайно с нужната информация. В противен случай се снемат от охрана.
 • Затягащите скоби или пръстени, посредством които съединителите са захванати за шланга трябва да бъдат от подходящ вид и да са надеждно затегнати.
 • Шланговите барабани, когато са налични за конкретния модел касета, трябва да могат да се въртят свободно и в двете посоки.
 • Спирателният пожарен кран трябва да е от подходящ вид и да работи правилно и плавно при отваряне и затваряне.
 • Захранващият водопровод на системата не трябва да има следи от повреди и износване по цялото трасе.
 • Вратичката на касетата трябва да се отваря свободно без да й пречат стационарни и временни находящи се предмети и оборудване.
 • Струйникът трябва да бъде изправен и да е от подходящ и утвърден вид.
 • Шланговите водачи трябва да са правилно и добре закрепени.

Всички пожарни кранове трябва да бъдат проверени за текущо налягане и дебит и резултатите трябва да бъдат обобщени в съставен за целта протокол, като информацията и мероприятията описани по-горе се включват в същия. След като протоколът е готов, същият се вписва на контролни стикери, всеки от които се поставя на пожарните касети, за да удостоверят извършването на проверката и срокът за извършване на следваща такава. Протоколът се представя за проверка при поискване от инспектор на ДПК, а в някой случаи се изисква да бъде входиран в РС ПБЗН.

Проверката, техническо обслужване и заверка се извършват веднъж годишно.

Заверка на пожарни кранове

Заверка на пожарни кранове

Чести типични проблеми по системата на вътрешни пожарни кранове:

 1. Пожарният шланг е остарял и спечен. Загубил е своята гъвкавост и е останал в плоско състояние и през него не може да протече достатъчно, а по някой път и изобщо вода. Необходима е незабавна подмяна.
 2. Струята е недостатъчна. Много пъти, причина за това е, че поради груби нарушения при изграждане на ВИК системата, същата преминава от 1“ в 2“ само за да се спести прокарване на допълнително трасе. Резултатът е пагубен.
 3. Налягането на кранът е под 2 бара. Обикновено това се случва на най-горните етажи на многоетажни сгради. За да бъде решен въпросът, трябва да се изгради хидрофорна система с помпи на входа.
 4. След отваряне за проверка пожарният кран не може да се затвори напълно и продължава леко да тече. В такива случаи наш служител поставя временно щорц тапа. Кранът подлежи на ремонт/подмяна.
 5. Липсват важни детайли, като съединители, ръкохватка на пожарния кран и т.н.

 

Вашият коментар

TOP

newspaper templates - theme rewards

Web Analytics