Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2

Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения,
съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи

 

Помещение, съоръжение или инсталация /клас на функционална пожарна опасност/ и свободна дворна площ

Показател, по който се предвиждат пожаро-технически средства

Прахов пожарогасител (бр.)
Клас на праха

Пожаро-гасител с въгле- роден диоксид  5 kg                                             (бр.)

Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l(бр.)

Противо-пожарни одеяла              (бр.)

Возим пожарогасител                  (бр.)

 

№ по ред

 

6 kg

12 kg

с вода или с

с пяна

с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m

с въгле-роден диоксид 30 kg

с прах       100 kg

вода и добавки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I.

ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНСТАЛАЦИИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ

1.

Предприятия за първоначална преработка на дървесината, за профилиране на дървен материал, разфасовъчни и др.п./Ф5.1

150 m2

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

2.

Дървообработващи производства, моделни, мебелни, тапицерски и др.п., при които се използват пълнители, пластификатори, лепила и други свързващи вещества и лакове/Ф5.1

150 m2

 

1 АВС

 

1

 

 

 

 

3.

Сушилни за дървен материал с използване на електрическа енергия/Ф5.1

не повече от 2 камери

1 АВС

 

 

2

 

 

 

 

повече от 2 камери - за всяка камера

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

4.

Сушилни за дървен материал с използване на газови, течни или твърди горива/Ф5.1

не повече от 2 камери

 

1 АВС

 

2

 

 

 

 

повече от 2 камери - за всяка камера

 

1 АВС

 

1

 

 

 

 

5.

Помещения за шлифоване и полиране на изделия от дървесина/Ф5.1

150 m2

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

6.

Бояджийни, лакозаливни и др.п. помещения за горими материали/Ф5.1

150 m2

1 ВС

 

 

 

1

 

 

 

7.

Помещения за изготвяне и ремонт на горими изделия и амбалаж/Ф5.1

150 m2

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

8.

Помещения за изготвяне на изделия и детайли с използване на горими материали (пластмаси, полиетилен, полиуретан и др.)/Ф5.1

150 m2

2 АВС

 

 

 

1

 

 

 

9.

Химически производства, свързани с обработка на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1

300 m2

2 ВС

 

 

 

1

1-тежък тип

 

1 бр. за помещение

10.

Помещения за бутилки с ГГ/Ф5.2

100 m2

2 ВС

 

 

 

 

1-тежък тип

 

 

11.

Помпени станции за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1

300 m2

2 ВС

 

 

 

1

1-тежък тип

 

1 бр. за помещение

12.

Екстракционни, ректификационни и реакторни помещения/Ф5.1

на съоръжение

 

1 ВС

 

 

 

1-тежък тип

 

1 бр. за помещение

13.

Помещения с горивни уредби на течно или газообразно гориво/Ф5.1

на уредба

1 ВС

 

 

 

1

1-тежък тип

 

 

14.

Компресорни за ГГ/Ф5.1

на два компресора

2 ВС

 

 

 

1

1-тежък тип

 

 

15.

Кислородни станции/Ф5.1

150 m2

 

 

1

 

 

1-тежък тип

 

 

16.

Ацетиленови станции/Ф5.1

100 m2

1 ВС

 

 

 

 

1-тежък тип

 

 

17.

Водородни станции/Ф5.1

100 m2

1 ВС

 

 

 

 

1-тежък тип

 

 

18.

Помещения за приготвяне на бои, лакове, лепила и други подобни смеси с използване на ЛЗТ и ГТ /Ф5.1

150 m2

 

1 ВС

 

 

1

1-тежък тип

 

1 бр. за помещение

19.

Сушилни към помещения за боядисване/Ф5.1

за всяко съоръжение

 

 

1

 

 

 

 

 

20.

Участъци за промивка, обезмасляване на изделия и детайли с ЛЗТ и ГТ/Ф5.1

150 m2

 

1 ВС

 

 

1

1-тежък тип

 

 

21.

Помещения за металопокрития с използване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1

150 m2

 

1 ВС

 

 

1

1-тежък тип

 

 

22.

Помещения за приготвяне и извършване на пропитка със състави, представляващи ЛЗТ и ГТ /Ф5.1

150 m2

2 ВС

 

 

 

1

1-тежък тип

 

 

23.

Помещения за консервация с използване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1

300 m2

2 АВС

 

 

 

1

1-тежък тип

 

 

24.

Производства, свързани с употреба на метален натрий, алуминий и др.п./Ф5.1

150 m2

 

1 АВС

 

 

 

1-тежък тип

 

 

25.

Бояджийни, полировъчни и други подобни помещения в металообработващи обекти   (алкални и алкалоземни  метали)/Ф5.1

150 m2

 

1 ВС

 

 

1

 

1 бр. на      500 m2

 

26.

Също, по конвейерен метод на боядисване/Ф5.1

на всеки 15 m от конвейера

1 ВС

 

 

 

1

 

 

1 бр. за помещение

27.

Монтажни и изпитвателни помещения в автомобилни, ремонтни и други подобни предприятия/Ф5.1

300 m2

2 АВС

 

 

 

1

1-тежък тип

 

 

28.

Монтажни и ремонтни сгради и помещения за техническо обслужване на самолети и хеликоптери/Ф5.1

300 m2

 

 

2

 

1

1-тежък тип

1

 

29.

Помещения за производство, ремонт и монтаж на радио-, телевизионни и други видове електронни елементи и детайли/Ф5.1

150 m2

 

 

2

 

 

 

 

 

30.

Ковашки и пресови производства, работещи със:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) твърдо гориво/Ф5.1

1000 m2

 

1 АВС

 

2

 

 

 

 

б) течно гориво или горим газ/Ф5.1

на всяка инсталация

1 ВС

 

 

 

1

1-тежък тип

 

 

31.

Прокатни производства/Ф5.1

1000 m2

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

32.

Леярски производства/Ф5.1

1000 m2

 

1 АВС

1

 

 

1-тежък тип

 

 

33.

Заваръчни производства/Ф5.1

300 m2

2 АВС

 

 

 

1

1-тежък тип

 

 

34.

Постоянни места за извършване на огневи работи/Ф5.1

на обособено  място

1 АВС

-

-

-

1

1-тежък тип

 

 

35.

Временни места за извършване на огневи работи/Ф5.1

на обособено  място

-

1 АВС

-

-

1

1-тежък тип

 

 

36.

Термични производства:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) работещи с твърдо гориво/Ф5.1

500 m2

 

1 АВС

 

1

 

 

 

 

б) работещи с течно гориво или горим газ/Ф5.1

на всяка инсталация

 

1ВС

 

 

1

1-тежък тип

 

 

37.

Сгради и помещения за байцване, шлифоване и фосфатиране на материали/Ф5.1

300 m2

1 АВС

 

 

 

1

 

 

 

38.

Механични цехове (помещения) за студена обработка, механо-монтажни, тенекеджийски цехове и др.п./Ф5.1

300 m2

 

 

1

 

1

 

 

 

39.

Конвейери за транспортиране на горими материали/Ф5.1

на всеки 15m от конвейера

1 АВС

 

1

 

 

 

 

 

40.

Конвейери за транспортиране на пакетирани ЛЗТ и ГТ/Ф5.1

на всеки 15 m от конвейера

1 АВС

 

1

 

 

 

 

 

41.

Монтажни помещения с наличие на горими материали/Ф5.1

300 m2

2 АВС

 

 

1

 

1-тежък тип

 

 

42.

Вагоностроителни и ремонтни производства и вагонни депа/Ф5.1

300 m2

2 АВС

 

 

 

1

 

 

 

43.

Вагоностроителни и ремонтни производства и вагонни депа/Ф5.1

300 m2

2 АВС

 

 

 

1

 

 

 

44.

Електроремонтни помещения/Ф5.1

100 m2

1 АВС

 

1

 

 

 

 

 

45.

Маслени трансформатори, токоизправители и други подобни маслононапълнени съоръжения/Ф5.1

100 m2

 

1 ВС

 

 

1

 

 

 

46.

Помещения за КИП, командни пултове/Ф5.1

100 m2

 

 

2

 

 

 

 

 

47.

Производство на стоманобетонни елементи и строителни продукти; бетонови възли/Ф5.1

1500 m2

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

48.

Производство на целулоза/Ф5.1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) дървораздробяване

на всяка машина

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

б) за обработка на целулозата (с изключение на мокрите процеси)

300 m2

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

49.

Производство на хартия:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) машинни зали/Ф5.1

300 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

б) помещения за оформяне/Ф5.1

500 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

50.

Текстилни предприятия/Ф5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) шивачни

500 m2

2АВС

 

1

1

 

 

 

 

б) предачни

500 m2

2АВС

 

1

1

 

 

 

 

в) сушилни

500 m2

 

1АВС

1

1

 

 

 

 

г) багрилни

500 m2

1АВС

 

1

1

 

 

 

 

51.

Производство на стъклени и порцеланови изделия:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) стъклопроизводство/Ф5.1

1000 m2

3АВС

 

1

 

 

1-тежък тип

 

 

б) стъклоопаковка/Ф5.1

500 m2

1АВС

 

 

2

 

 

 

 

в) порцеланови изделия и опаковка/Ф5.1

500 m2

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

52.

Керамични предприятия, работещи на твърдо гориво/Ф5.1

1000 m2

 

 

1

1

 

 

 

 

53.

Също, работещи с течно гориво и газ/Ф5.1

за всяка пещ

 

1 ВС

 

 

1

 

 

 

54.

Циментови производства:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) производствени и други сгради, в които се работи с течно гориво или с горим газ/Ф5.1

500 m2

 

2 ВС

 

 

1

 

 

 

б) опаковка на продукцията/Ф5.1

500 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

55.

Гаражи/Ф5.2

400 m2

2АВС

 

 

 

1

1

 

 

56.

Открити площадки за автомобили/Ф5.2

1000 m2

3АВС

 

 

 

2

1

 

1

57.

Трамвайни и тролейбусни паркове/Ф 5.1

500 m2

 

2 АВС

 

 

 

 

 

 

58.

Бензиностанции и газостанции/Ф5.1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) за сградата/Ф5.1

50 m2

1АВС

 

 

 

1

1-тежък тип

 

 

а) до 4 колонки/Ф5.1 (многофункционални)

 

2 ВС

 

 

 

1

1-тежък тип

 

 

б) от 4 до 7 колонки/Ф5.1

 

3 ВС

 

 

 

1

2-тежък тип

 

 

в) над 7 колонки/Ф5.1

 

5 ВС

 

 

 

2

3-тежък тип

 

1

в) за цистерната с газ/Ф5.1

 

1 ВС

 

 

 

2

1-тежък тип

 

 

59.

Локомотивни депа за:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) дизелови локомотиви/Ф5.1

на 5 бр. локомотиви

 

3 АВС

 

 

1

1-тежък тип

 

1 бр. на депо

б) електровози/Ф5.1

също

 

2 АВС

 

 

 

 

 

1 бр. на депо

60.

Обогатителни производства за:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) надземни сгради/Ф5.1

1000 m2

2АВС

 

 

1

 

 

 

 

б) сортировка и дробилни отделения/Ф5.1

500 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

в) сушилни отделения/Ф5.1

300 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

г) флотационни отделения/Ф5.1

300 m2

1АВС

 

 

 

 

 

 

 

д) помещения за ремонт и зареждане на бензинови и акумулаторни лампи/Ф5.1

150 m2

1АВС

 

 

 

1

 

 

 

61.

Брикетни производства/Ф5.1

500 m2

1 АВС

 

 

2

 

 

 

 

62.

Котелни:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) за твърдо гориво/Ф5.1

на всеки котел

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

б) за течно и газообразно гориво/Ф5.1

на всеки котел

1 ВС

 

 

 

1

1-тежък тип

 

 

63.

Естакади за подаване на въглища/Ф5.1

на 100 m

 

 

 

1

 

 

 

 

64.

Помещения за вентилация и отопление/Ф5.1

на помещение

1 АВС

 

 

 

 

 

 

 

65.

Трансформаторни подстанции/Ф5.1

1m3

 

1 ВС

1

 

 

 

 

 

66.

Закрити и открити разпределителни уредби /Ф5.1

на 50 m

1 АВС

 

 

 

 

 

 

 

67.

Машинни зали на електрически централи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) турбогенератори/Ф5.1

на генератор

 

1 АВС

1

 

 

 

1

 

б) кондензаторни помещения/Ф5.1

на помещение

 

1 ВС

1

 

 

 

 

 

в) командни зали и пултове за управление/Ф5.1

на зала

 

 

2

 

 

 

 

 

г) кабелни етажи (простори)/Ф5.1

на помещение

2АВС

 

 

 

 

 

 

 

д) кабелни тунели/Ф5.1

на 100 m

 

2 АВС

 

 

 

 

 

 

68.

Електроразпределителни устройства:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) шинен етаж, коридори за управление, взривни коридори с масло в агрегатите до 20 kg/Ф5.1

на 20 m

1 АВС

 

1

 

 

 

 

 

б) взривни коридори с масло в агрегатите над 20 kg/Ф5.1

също

 

1 АВС

 

 

1

 

 

 

69.

Открити подстанции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) апарати с общ обем на маслото до 50 t /Ф5.1

за площадка с площ до 1000 m2

 

1 ВС

2

 

 

1-тежък тип

 

1

б) апарати върху площадка с общ обем на маслото над 50 t /Ф5.1

за площадка с площ до 1000 m2

 

2 ВС

3

 

 

2-тежък тип

 

1

70.

Помещения за ремонт, регенериране на масла, сушене на трансформатори и др.п.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) маслорегенерационни/Ф5.1

на апарат

 

1 ВС

 

 

 

 

 

1

б) помещения за центрофугиране и филтърпресоване на масла/Ф5.1

на помещение

 

1 ВС

 

 

1

 

 

 

71.

Помещение за зареждане и съхранение на киселинни и алкални акумулаторни/Ф5.1

на помещение с площ до 150 m2

 

 

2

 

 

 

 

 

72.

Помещения за агрегати за електрическа енергия/Ф5.1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) с дизелово гориво;

на агрегат

2АВС

 

 

 

 

 

 

 

б) с ЛЗТ

на агрегат

1АВС

 

 

 

 

 

 

 

в) с ГГ

на агрегат

2АВС

 

 

 

 

 

 

 

73.

Изпитвателни станции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) за електродвигатели/Ф5.1

150 m2

 

1 АВС

1

 

 

 

 

 

б) за двигатели с вътрешно горене/Ф5.1

150 m2

 

1 АВС

 

 

 

1-тежък тип

 

 

74.

Лаборатории, в които се използват ГТ и ЛЗТ/Ф5.1

100 m2

1 ВС

 

1

 

1

1-тежък тип

 

 

75.

Лаборатории за други цели/Ф5.1

за помещение с площ до 100 m2

1АВС

 

1

 

 

1-тежък тип

 

 

76.

Сондажни кули/Ф5.1

на кула

 

2 ВС

 

 

1

2-тежък тип

 

1

77.

Операторни помещения, командни зали и др.п./Ф5.1

на помещение с площ до 300 m2

 

 

1

 

 

 

 

 

78.

Наливно-изливни естакади за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1

на 15 m

 

1 ВС

 

 

 

2-тежък тип

 

1 бр. на 100 m

79.

Наливно-изливни естакади за втечнени газове/Ф5.1

на 15 m

 

1 ВС

 

 

 

2-тежък тип

 

1

80.

Площадки на автоналивно-изливни устройства/Ф5.1

400 m2

 

2 ВС

 

 

2

1-тежък тип

 

1 бр. на площадка

81.

Наливни колонки за варели и други подобни съдове/Ф5.1

до 4 бр.

 

2 ВС

 

 

 

1-тежък тип

 

 

82.

Речни и морски пристанища за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1

на пристан

 

2 ВС

 

 

 

2-тежък тип

 

1

(пирс)

83.

Плаващи помпени станции за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1

на станция

 

2 ВС

 

 

 

2-тежък тип

 

1

84.

Летища:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) хангари/Ф5.1

между два самолета

 

2 АВС

2

 

2

2-тежък тип

1 бр. на хангар

1 бр. на хангар

б) местостоянки на самолети/Ф5.1

на местостоянка

 

1 АВС

1

 

 

1-тежък тип

1

 

85.

в) съоръжения за загряване на двигателите на самолетите/Ф5.1

на всяко съоръжение

 

1 АВС

1

 

 

 

 

 

86.

Гардеробни/Ф5.1

150 m2

 

 

 

1

 

 

 

 

87.

Полиграфическа промишленост. Помещение с печатащи съоръжения, за подвързия и експедиция на книжни изделия/Ф5.1

300 m2

1 АВС

 

1

1

 

 

 

 

88.

Предприятия на кожухарската, обувната промишленост и др.п. (с изключение на помещенията с мокри процеси)/Ф5.1

200 m2

2 АВС

 

 

1

 

 

 

 

89.

Тютюневи и ферментационни заводи, цигарени фабрики/Ф5.1

500 m2

2 АВС

 

 

2

 

 

 

 

90.

Мелници, нишестени производства и производства за фураж/Ф5.1

150 m2

2 АВС

 

 

1

 

 

 

 

91.

Маслодобивни предприятия/Ф5.1

150 m2

 

1 АВС

 

 

1

 

 

 

92.

Животновъдни сгради/Ф5.3

на една сграда

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

93.

Птицевъдни сгради/Ф5.3

също

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

94.

Хранителни кухни за животни, фуражомелки и др.п./Ф5.3

400 m2

1АВС

 

 

2

 

1

 

 

95.

Доилни зали/Ф5.3

на зала

2АВС

 

 

1

 

 

 

 

96.

Навеси за селскостопанска техника/Ф5.3

500 m2

2АВС

 

 

 

2

1-тежък тип

 

 

97.

Строителни обекти/Ф5.1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) район на строителната площадка

500 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

б) вътре в сградите, които се строят

на етаж

 

 

 

1

 

 

 

 

в) при изграждане на промишлени комини

на комин

4АВС

 

 

2

 

 

 

 

г) открити площадки за съхраняване на оборудване

500 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

д) закрити временни складове за оборудване/Ф5.1

300 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

е) при полагане на хидроизолация с битум/Ф5.1

1000 m2

1АВС

 

 

 

1

 

 

 

ж) фургони на строителните площадки/Ф5.1

на фургон

1АВС

 

 

 

 

 

 

 

з) временни канцеларии, общежития и др.п.

150 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

98.

Фургони и офис-контейнери/Ф5.1

на фургон (контейнер)

1АВС

 

 

 

 

 

 

 

II.

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ

1.

Административни сгради:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) коридорна система/Ф4

на 60 m

1АВС

 

1

1

 

 

 

 

б) некоридорна система/Ф4

на етаж

1АВС

 

1

1

 

 

 

 

2.

Архивни, касови, проектантски помещения и др.п. /Ф2.1

100 m2

 

 

1

 

 

 

 

 

3..

Телефонни централи/Ф4.3

100 m2

 

 

2

 

 

 

 

 

4.

Пощенски станции/Ф3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) коридорна система

на 60 m

1АВС

 

1

1

 

 

 

 

б) некоридорна система

на етаж

1АВС

 

1

1

 

 

 

 

5.

Радиовъзли и радиотелеграфни апаратни/Ф4.3

на помещение с площ до 300 m2

 

 

1

 

 

 

 

 

6.

Електронноизчислителни центрове/Ф4.3

100 m2

 

 

2

 

 

 

 

 

7.

Телевизионни и радиостудия/Ф4.3

100 m2

 

 

1

1

 

 

 

 

8.

Хотели, почивни домове, хижи и др.п./Ф1.2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) коридорна система

на 60 m

1АВС

 

1

1

 

 

 

 

б) некоридорна система

на етаж

1АВС

 

1

1

 

 

 

 

9.

Сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването и социалните грижи /Ф1.1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) коридорна система

на 60 m

 

 

1

1

 

 

 

 

б) некоридорна система

на етаж

 

 

1

1

 

 

 

 

10.

Електролечебни, рентгенови кабинети и др.п. /Ф1.1

на кабинет

 

 

1

 

 

 

 

 

11.

Дезинфекционни помещения/Ф1.1

на помещение

1АВС

 

 

 

1

 

 

 

12.

Складове към лечебни заведения:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) за лекарства и препарати, за ЛЗТ и ГТ/Ф5.2

50 m2

1 ВС

 

 

 

1

1-тежък тип

 

 

б) за постелъчни и други горими материали/Ф5.2

на помещение

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

13.

Аптеки/Ф3.1

100 m2

1АВС

 

1

1

 

 

 

 

14.

Сгради за обществено обслужване в областта на образованието/Ф4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) коридорна система

на 60 m

1

 

1

1

 

 

 

 

б) некоридорна система

на етаж

1

 

1

1

 

 

 

 

15.

Учебни кабинети и лаборатории, в които се използват ЛЗТ и ГТ/Ф4.3

на кабинет

1 АВС

 

 

 

 

1-тежък тип

 

 

16.

Библиотеки, читални и др.п./Ф2.1

150 m2

 

 

1

1

 

 

 

 

17.

Работилници в учебни заведения:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) дърводелни/Ф5.1

на помещение

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

б) металообработващи/Ф5.1

на помещение

1АВС

 

 

1

 

1-тежък тип

 

 

в) шивални, книговезни и др.п./Ф5.1

на помещение

1АВС

 

1

1

 

 

 

 

18.

Закрити физкултурни зали/Ф2.1

на зала

 

 

 

1

 

 

 

 

19.

Помещения за съхраняване на спортно имущество/Ф5.2

150 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

20.

Общежития и пансиони за учащи/Ф1.2

на етаж

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

21.

Общежития за лишени от свобода/Ф1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) коридорна система

на 60 m

 

1

 

1

1

 

 

 

б) некоридорна система

на етаж

 

1

 

1

1

 

 

 

22.

Общежития за лишени от свобода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Детски заведения/Ф1.1

на етаж

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

24.

Художествени галерии, музеи, изложбени зали и др.п./Ф2.1

150 m2

 

 

1

1

 

 

 

 

25.

Преместваеми обекти с гъвкаво покритие

400 m2

2АВС

 

 

2

 

1-тежък тип

 

 

26.

Читалища, обществени и културни клубове, дискотеки, казина и др.п. без сцени/Ф2.1

400 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

27.

Помещения с култово и религиозно предназначение/Ф3.5

300 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

28.

Театрални зали, кинозали и концертни зали, читалища и др.п. със сцени/Ф2.1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) за сцената

за всеки джоб

 

1 АВС

1

1

 

 

 

 

 

б) помещения за декори 

50 m2

1АВС

 

1

1

 

 

 

 

 

в) помещения за артисти 

на етаж

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

 

г) осветителни галерии 

20 m

1АВС

 

1

 

 

 

 

 

 

д) прожекционни и спомагателни помещения

на комплекс

1АВС

 

1

 

 

 

 

 

 

е) вестибюли, фоайета и др.п.

на етаж

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

29.

Конферентни зали/Ф2.1

100 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

30.

Зали и фоайета, използвани за изложения с щандове:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) коридорен тип/Ф2.1

20 m

1АВС

    

 

1

 

 

 

 

б) тип фоайе/Ф2.1

100 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

31.

Спортни зали/Ф2.1

500 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

32.

Стадиони/Ф2.1

1000 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

33.

Стрелбища/Ф2.1

150 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

34.

Художествени, фотографски ателиета и др.п. /Ф2.2

150 m2

1АВС

 

1

 

1

 

 

 

35.

Шивални помещения, обущарски помещения и др.п./Ф3.5

150 m2

1АВС

 

1

1

 

 

 

 

36.

Ателиета за химическо чистене, боядисване и др.п./Ф3.5

150 m2

1АВС

 

 

 

1

 

 

 

37.

Гладачни, сушилни/Ф3.5

150 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

38.

Хлебопекарни:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) на твърдо гориво/Ф5.1

на пещ

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

б) на течно гориво или газ/Ф5.1

на пещ

1 ВС

 

 

 

1

 

 

 

 

в) на електричество/Ф5.1

на пещ

1АВС

 

1

 

 

 

 

 

39.

Столове, ресторанти/Ф3.2

300 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

40.

Кухни:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) на твърдо гориво/Ф3.2

150 m2

1АВС

 

 

1

 

 

 

 

б) на електричество/Ф3.2

също

1 ВС

 

1

 

 

 

 

 

в) на течно гориво или газ/Ф3.2

също

 

1 ВС

 

 

1

 

 

 

41.

Супермаркети и универсални магазини/Ф3.1

150 m2

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

42.

Хладилни камери за съхраняване на хранителни продукти/Ф2.1

100 m2

1 АВС

 

 

 

 

 

 

 

43.

Магазини за текстил, обувки, галантерия, кожарски изделия и др.п./Ф3.1

100 m2

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

44.

Книжарници/Ф3.1

100 m2

 

 

1

1

 

 

 

 

45.

Магазини за бои, лакове, разтворители и други видове ЛЗТ/Ф3.1

100 m2

 

1 АВС

 

 

1

 

 

 

46.

Магазини за спиртни напитки/Ф3.1

100 m2

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

47.

Магазини за пиротехнически изделия

100 m2

1 АВС

 

1

1

 

 

 

 

48.

Сладкарници, закусвални и др.п./Ф3.2

150 m2

1 АВС

 

,

1

 

 

 

 

49.

Помпени станции за вода/Ф5.1

на станция

 

1 ВС

 

 

 

 

 

 

50.

Помещения за разпределителни електрически табла с мощност на въвода 100А

на помещение

1 АВС

 

 

 

 

 

 

 

51.

Гаражи за леки автомобили

400 m2

2 АВС

 

 

 

1

1

 

 

52.

Открити площадки (паркинги) за автомобили и къмпинги/Ф5.2

1000 m2

3 АВС

 

 

 

2

1

 

1

53.

Фургони и офис-контейнери/Ф5.1

на фургон (контейнер)

1 АВС

 

 

 

 

 

 

 

III.

ЗАКРИТИ СКЛАДОВЕ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ/Ф5

1.

Помещения за съхраняване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.2

200 m2

 

2 ВС

 

 

2

2-тежък тип

 

 

2.

Складове за горими химикали/Ф5.2

200 m2

 

1 АВС

 

 

1

1-тежък тип

 

 

3.

Складове за киселини/Ф5.2

300 m2

1 АВС

 

 

 

 

 

 

 

4.

Складове за калциев карбид/Ф5.2

100 m2

1 АВС

 

 

 

 

 

 

 

5.

Складове за текстил, хартия и други подобни горими материали/Ф5.2

300 m2

2 АВС

 

 

2

 

 

 

 

6.

Складове за въглища/Ф5.2

500 m2

2АВС

 

 

2

 

 

 

 

7.

Складове за хранителни продукти/Ф5.2

500 m2

2 АВС

 

 

2

 

 

 

 

8.

Хладилни складове (камери) за хранителни продукти/Ф5.2

200 m2

2 АВС

 

 

2

 

 

 

 

9.

Вещеви складове/Ф5.2

200 m2

 

1 АВС

 

2

 

 

 

 

10.

Складове за техническо имущество, резервни части и детайли/Ф5.2

500 m2

1 АВС

 

1

1

 

 

 

 

11.

Складове за негорими материали в горима опаковка/Ф5.2

500 m2

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

12.

Складове за горими материали/Ф5.2

500 m2

2 АВС

 

 

1

 

 

 

 

13.

Складове за зърнени храни и брашно/Ф5.2

500 m2

1 АВС

 

 

2

 

 

 

 

14.

Складове за бутилки със сгъстени и втечнени горими газове

200 m2

 

2 ВС

 

 

1

1-тежък тип

 

 

15.

Складове за целулоза/Ф5.2

500 m2

 

1 АВС

 

2

 

 

 

 

16.

Складове за стъкло и за изделия от стъкло в горима опаковка/Ф5.2

500 m2

1 АВС

 

 

2

 

 

 

 

17.

Складове за всички видове влакна/Ф5.2

500 m2

 

1 АВС

 

2

 

 

 

 

18.

Складове за кожени, каучукови и пластмасови изделия/Ф5.2

500 m2

 

1 АВС

 

2

 

 

 

 

19.

Складове за кибрит/Ф5.2

150 m2

1 АВС

 

 

2

 

 

 

 

20.

Закрити складове за тревен фураж/Ф5.4

600 m2

 

 

 

2

 

 

 

 

21.

Навес за селскостопанска техника и материали/Ф5.4

500 m2

1 АВС

 

 

1

 

 

 

 

22.

Навес за автомобили и строителна техника и материали/Ф5.2

500 m2

2 АВС

 

 

1

 

 

 

 

23.

Фургони и офис-контейнери/Ф5.2

на фургон (контейнер)

1 АВС

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 ОТКРИТИ СКЛАДОВЕ/СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ

1.

 Складове за коноп, хартия и др.

500 m2

 

 

 

2

 

 

 

 

2.

 Складове за дървесни отпадъци

600 m2

 

 

 

2

 

 

 

 

3.

 Складове за дървен и пластмасов амбалаж

500 m2

 

 

 

2

 

 

 

 

4.

 Складове за каменни въглища

500 m2

 

 

 

2

 

 

 

 

5.

 Складове за дървен материал

500 m2

1 АВС

 

 

2

 

 

 

 

6.

 Складове за сено, слама и други видове фураж

600 m2

 

 

 

2

 

 

 

 

7.

 Складове за горими материали в горима опаковка

500 m2

 

 

 

2

 

 

 

 

8.

 Складове за негорими материали в горима опаковка

500 m2

 

 

 

2

 

 

 

 

9.

 Складове за машини и съоръжения

500 m2

 

 

 

2

 

 

 

 

10.

Фургони и офис-контейнери

на фургон (контейнер)

1 АВС

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:
1. За помещения с автоматична ПГИ не се изискват возими пожарогасители.
2. При определяне на средствата за гасене освен общата застроена площ се отчита и площта на отделните етажи, заети с различни производствени процеси.
3. Помещения, съоръжения и инсталации, които не са дадени в приложението, се приравняват към сходните на тях по пожарна опасност.
4. Пожарогасители, заредени с прах от клас „АВС”, се използват за гасене на горими твърди, течни и газообразни вещества и материали.
5. Пожарогасители, заредени с прах от клас „ВС”, се използват за гасене на горими течни и газообразни вещества и материали.
6. Добавките, използвани в пожарогасителите на водна основа, са пенообразуватели тип AFFF или FFFP.
7. Разрешава се за етажи с площ, по-малка от 100 m2, да се осигурява един пожарогасител.
8. За всяко болнично легло в лечебните заведения се осигурява индивидуална маска за защита на дихателните пътища.
9. Всяка стая в хотелите от категории „четири звезди” и „пет звезди” се осигурява с индивидуални маски за защита на дихателните пътища.
10. В хотели от категории „две звезди” и „три звезди” над пет етажа във всяка хотелска стая, разположена над петия етаж в сградата, се осигурява по една индивидуална маска за защита на дихателните пътища,независимо от броя на леглата в стаята.
11. Разрешава се използването на пожаротехнически средства, съответстващи на европейски и международни стандарти, както следва:
а) носими пожарогасители с прах, с въглероден диоксид и на водна основа – съгласно БДС EN 3 „Пожарогасители носими” и БДС ISO 11602 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители”;
б) возими пожарогасители с прах и с въглероден диоксид - съгласно БДС EN 1866 „Пожарогасители возими” и БДС ISO 11602 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители”;
в) противопожарни одеяла - съгласно БДС EN 1869 „Противопожарни одеяла”.
12. Разрешава се използването на гасителни средства, съдържащи се в носимите и возимите пожарогасители, съответстващи на европейски и международни стандарти, както следва:
а) пенообразуватели - съгласно БДС EN 1568 „Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели”;
б) пожарогасителен прах - съгласно БДС EN 615 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове /без прахове за пожари клас D/”;
в) въглероден диоксид - съгласно БДС EN 25923 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни средства. Въглероден двуокис”.